top of page

Degenerace sítnice

VPMD - Věkem podmíněná makulární degenerace:

- postihuje především lidi starší padesáti let a je nejčastější příčinou slepoty u starších lidí. Častěji postihuje ženy než muže. Zpočátku se může projevovat nenápadně – zhorší se zrak při soumraku a za tmy, vidíte jakoby mírně zamlženě, barvy nejsou tak jasné jako dřív. Zvláště ti, kteří již nosí brýle, prvotní příznaky věkem podmíněné makulární degenerace přičítají „normálnímu“ zhoršení zraku.

Věkem podmíněná makulární degenerace často postihne nejprve pouze jedno oko, což snižuje možnost subjektivního rozpoznání jejích příznaků. Lidé na VPMD často přijdou až v pokročilém stádiu, kdy je makula na sítnici oka vážně poškozena a zrak často nenávratně poškozen, nebo při náhodném očním vyšetření. Druhé oko bývá postiženo v průběhu dalších let s mírou rizika narůstající každým rokem o 10 %. Po pěti letech je tedy druhé oko postiženo u poloviny nemocných a po deseti letech je oboustranné postižení jisté.

Prvními subjektivně pozorovatelnými příznaky věkem podmíněné makulární degenerace jsouzamlžený pohled, šedavá místa v centrální oblasti vidění, neobvykle rozostřený obraz nebo rozvlněné, zprohýbané linie a písmena. Již od samého počátku této nemoci pacienti ztrácejí schopnost číst, rozeznávat známé tváře, nerozeznávají barvy, všechny tvary vnímají pokřiveně.


Suchá forma VPMD se projevuje neschopností ostře vidět místo, na které právě soustředíte svůj zrak: střed je rozmazaný, ale periferní vidění zůstává. V pokročilé fázi nemoci vidíte v centru svého pohledu pouze šedou nebo černou skvrnu.

V časném stádiu vlhké formy VPMD můžete zamlženě vidět nebo vidíte věci zdeformovaně. U vlhké formy VPMD se vám mohou zdát písmenka nebo rovné linie zvlněné, zprohýbané. Vlhká forma věkem podmíněné makulární degenerace postupuje rychle, neotálejte proto s návštěvou lékaře. Doma se můžete sami otestovat pomocí Amslerovy mřížky

 

Mokrá forma

vyskytuje se u 10 – 15 % pacientů s VPMD, může se ovšem postupně vyvinout i ze suché formy

její průběh je velmi rychlý – k rapidnímu zhoršení dochází v průběhu několika týdnů a k praktické slepotě již během pár měsíců

příznakem vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace je zprohýbané vidění – linie a nebo obličeje člověk vidí vlnité, zprohýbané

na rozdíl od suché formy existuje možnost léčby, která je v současné době zaměřená na potlačení růstu novotvořených cév – tzv. anti–VEGF terapie

příčinou je prorůstání novotvořených cév pod sítnici, tyto cévy následně způsobují prosakování krve do sítnice, otok sítnice, a konečně i vznik jizvy ve tvaru koláče

 

Suchá forma

vyskytuje se u 85 – 90 % pacientů nemocných věkem podmíněnou makulární degenerací

průběh je velmi pozvolný v horizontu několika let, zrak se postupně zhoršuje, až může dojít i k celkovému výpadku zorného pole při velmi pokročilé fázi nemoci

první příznaky jsou rozmazané vidění, zhoršené vidění za tmy nebo za soumraku, zhoršení možnosti čtení nebo zaostření na jeden objekt

příčinou je zánik pigmentových buněk a buněk citlivých na světlo

na suchou formu VPMD bohužel neexistuje funkční léčba, lékaři doporučují potravinové doplňky s obsahem luteinu, vitaminu E, zeaxantinu a zinku

pro usnadnění života slabozrakých lidí existují různé pomůcky – lupy na čtení, televizní lupy, kapesní dalekohledy atp.

 

Pigmentová degenerace, deg. Žluté skvrny:

Jedná se o řadu degenerativních onemocnění nezánětlivého původu (i když byla dříve označována jako "retinitis"), jimž je společné poškození nervových elementů sítnice, vztah k dědičnosti, oboustranný výskyt a progrese choroby. Podle zasažené části je můžeme rozdělit na centrální a periferní, i když jednotlivé obrazy onemocnění mohou splývat.

Pigmentová degenerace sítnice (retinitis pigmentosa někdy též dystrophia pigmentosa retinae nebo degeneratio tapetoretinalis)
Je nejznámnějším představitelem tapetoretinálních degenerací (zkratka TRD), dědičné onemocnění postihující zejména tyčinky na periferii oč. pozadí.

 

Symptomy:
- šeroslepost
- zužování zorného pole (až na 5° - tzv. "trubicové vidění")
- světloplachost
- problémy s adaptací při přechodu ze světla do tmy a opačně
- často i komplikovaná katarakta.

 

Léčba:
- medicínsky: žádná
- funkcionálně: optické pomůcky rozšiřující zorné pole (Fresnel, obrácený dalekohled), lekce POSP při chůzi za šera a tmy, úprava osvětlení, RP je mimo jiné i součástí Usherova syndromu a mnohých dalších.


Degenerace žluté skvrny (degeneratio maculae, makulární deg.)
Patří ke skupině centrálních retinálních degenerací. Rozeznáváme tři různé typy choroby v závislosti na věku
- u dětí tzv. Bestova MD (makulární degenerace)
- u mládeže Stargardtova nebo též juvenilní MD
- u osob starších tzv. senilní nebo stařecká MD
Tato stařecká MD (v angl. literatuře ARMD - Age Related Macular Degeneration, tedy věkem podmíněná MD), spolu s glaukomem a diabet. retinopatií patří dnes v Evropě a v Americe ke třem nejčast. příčinám těžkého postižení zraku v dospělém věku

 

ARMD má dvě podoby:
vlhkou (jde o výlevy krve v makule)
suchou (jde o postupnou atrofii kapilár).

 

Symptomy:
- Ztráta centrálního vidění (skotom) nebo drastické snížení ZO v centrální oblasti
- Může být i světloplachost a potíže s oslněním.

 

Velice důležité je, že nevede k úplné slepotě!!!, zůstává zachované vidění mimo makulu. Tzv. "mimomakulární vidění" (extramacular vision) nebo též "excentrické vidění" lze cvičit v programech reedukace zraku.

 

Léčba:
- medicínsky: při výlevech krve laserová chirurgie, na suchou MD není léčba, zatím ve fázi experimentů,
- funkcionálně: nácvik vidění mimo makulu, instruktáž, mohou nastat komplikace v soc. kontaktu, dotyčný zdánlivě kouká jinam, opt. pomůcky a úprava osvětlení.

zdroj http://www.sons.cz/

bottom of page